Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
„ZACZAROWANA WYSPA”
W ZIELONCE

I. ORGANIZACJA PRACY

 1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 18.30 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel bądź Dyrektor w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami dzieci.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w placówce może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 3. Placówka pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 6 miesiąca życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.
 5. Żłobek i Przedszkole organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
  • język angielski
  • język rosyjski lub francuski opcjonalnie
  • muzykoterapię
  • bajkoterapię
  • rytmikę
  • naukę tańca z profesjonalnym instruktorem
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia dydaktyczno-tematyczne
  • zajęcia doświadczalne
  • zajęcia ekologiczne
  • zajęcia ogólnorozwojowe
  • zajęcia gordonowskie
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia z psychologiem
 6. Placówka zapewnia opiekę psychologiczną oraz logopedyczną dla chętnych (terapię logopedyczną swojego dziecka finansują rodzice)
 7. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.
  8 „Zaczarowana Wyspa” prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do lat 6.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w placówce jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
 3. Rekrutację do żłobka i punktu przedszkolnego prowadzi Właściciel i Dyrektor.
 4. Po przeprowadzonej rekrutacji, Właściciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 5. Do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
 6. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz.
 7. Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do placówki
 8. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
 9. W przypadku nieobecności dziecka od pięciu dni pod rząd zwracana jest stawka żywieniowa dzienna. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następnym w okresie rozliczeniowym.
 10. W przypadku nieobecności dziecka przez miesiąc, opłata wynosi 300 zł (wysokość może ulec zmianie w zależności od ogólnej stopy inflacji).
 11. Dziecko może być odebrane przez inna, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
 12. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
 13. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 14. W przypadku rezygnacji wcześniejszej niż miesiąc, opłata wynosi 300 zł
 15. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.
 16. Podstawą rekrutacji jest kolejność zgłoszenia.

III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Żłobek i Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 0,5 roku do 6 roku życia.
 2. Żłobek i Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
 3. Placówka zastrzega sobie prawo zamknięcia w przypadku ilości dzieci mniejszej niż 5.
 4. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Właściciela, w porozumieniu z personelem.
 6. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.zaczarowana-wyspa.edu.pl Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w placówce.
 7. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 8. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, tj.: śniadanie, I obiad, II obiad i podwieczorek.

IV. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI

 1. Żłobek i Przedszkole „Zaczarowana Wyspa” prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Pracą placówki kieruje Właściciel i Dyrektor.
 3. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe przejmuje wskazany przez niego pracownik.
 4. Właściciel i Dyrektor kierują całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Właściciel pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.
 6. Dyrektor reprezentuje Żłobek i Przedszkole na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.
 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań Żłobka i Punktu Przedszkolnego.
 8. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.
 9. Gospodaruje mieniem placówki i powierzonymi środkami finansowymi.
  Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka

V. PEROSNEL I JEGO OBOWIĄZKI

 1. Ilość pracowników w placówce i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Właściciel Żłobka i Punktu Przedszkolnego. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:
  • Ustaleń wewnętrznych,
  • Ustalonego porządku,
  • Instrukcji obowiązujących w placówce,
  • Ustalonego czasu pracy,
  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przepisów przeciwpożarowych,
  • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
  • Tajemnicy służbowej.

VI. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają prawo do:

 1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
 2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
 3. Wsparcia ze strony personelu w razie problemów wychowawczych.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka i Przedszkola.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają obowiązek:

 1. Interesowania się treścią pracy Żłobka i Przedszkola.
 2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
 3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora placówki.
 4. Terminowego uiszczania opłat.
 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
 6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Żłobka i Przedszkola „Zaczarowana Wyspa” do rejestru Żłobków i Przedszkoli.
 2. Żłobek i Przedszkole „Zaczarowana Wyspa” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.